Energeticko-Chemický odborový zväz
Podrobnejšie o pripravovanej novele PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 09 Marec 2017 08:38

Podrobnejšie o pripravovanej novele

zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 564/2009 Z. z., zákona č. 557/2010 Z. z., zákona č. 416/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 186/2016 Z. z. sa navrhuje zmeniť a doplniť nasledovne.

Novela mení a dopĺňa ustanovenie o tvorbe zoznamu zamestnávateľov KZVS. Kolektívne zmluvy budú platné ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ak sú doložené zoznamom zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, za ktorých bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a tiež zoznamom zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pre týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Zoznam zamestnávateľov sa bude tvoriť vo viacerých krokoch. Najskôr sa dohodne zoznam napríklad podľa toho, či u daného zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia (alebo to budú už v prvom kroku všetci členovia zamestnávateľského zväzu). V druhom kroku sa dohodne odvetvie alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Následne sa do zoznamu doplnia zamestnávatelia združení v organizácii zamestnávateľov, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

KZVS nebude platná v tej časti, ktorá bude upravovať nároky zamestnancov v menšom rozsahu než reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa a jej záväznosť

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa bude záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia,  pre ktoré je uzatvorená,

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca,

b) od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie zverejnené po pätnástom dni kalendárneho mesiaca.

Rozšírenie záväznosti sa nebude vzťahovať na zamestnávateľa a jeho zamestnancov pre ktorého je ku dňu zverejnenia oznámenia záväzná kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa s cieľom jej uzatvorenia.

Na základe žiadosti zamestnávateľa, ktorý je uvedený v zozname zamestnávateľov, alebo odborovej organizácie, ktorá u tohto zamestnávateľa pôsobí, je vyšší odborový orgán, ktorý kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoril, povinný im do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti oznámiť, či ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa podľa predchádzajúceho odseku.

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi

a) organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, a

b) vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 50 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa s cieľom jej uzatvorenia; uvedená podmienka sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu oznámenia podľa § 9a ods. 1 pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) menej ako 24 mesiacov.

Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu ministerstvu písomne oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Oznámenie musí byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide o spoločné oznámenie, musí byť podpísané zmluvnými stranami na tej istej listine a musí obsahovať

a) názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,

b) označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna,

c) doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. b), ktorým je identifikačné číslo alebo evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b), a kópia podpísanej podnikovej kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2.

Ak oznámenie neobsahuje požadované náležitosti, MPSVaR SR vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany na odstránenie nedostatkov oznámenia alebo na doplnenie oznámenia do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy; ak zmluvná strana alebo zmluvné strany neodstránia nedostatky oznámenia alebo nedoplnia oznámenie v uvedenej lehote, ministerstvo oznámenie odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany. Ministerstvo oznámenie podľa odseku 1 odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, aj ak

a) do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva ku dňu doručenia tohto oznámenia menej ako šesť mesiacov,

b) v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) je reprezentatívna iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie podľa odseku 5, a to počas jej účinnosti najviac však počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 5.

Ak oznámenie obsahuje náležitosti, ministerstvo

a) zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tomto oznámení spolu s údajmi podľa odseku 1 písm. a) a b); zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) môže predložiť ministerstvu k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia svoje stanovisko,

b) požiada podľa § 30 a 31 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov o údaje o počte zamestnancov v rozsahu potrebnom na overenie splnenia podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a) dostupné ku dňu doručenia oznámenia podľa odseku 1 podľa ich poslednej aktualizácie; ak v súlade s osobitným predpisom nie je možné poskytnúť ministerstvu tieto údaje, zamestnávateľ je povinný na žiadosť ministerstva písomne mu oznámiť do troch dní počet svojich zamestnancov.

Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia zamestnancov podľa § 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) majú právo vyjadriť svoje stanovisko k údajom uvedeným v oznámení podľa odseku 1, k stanovisku podľa odseku 3 písm. a) a k údajom získaným podľa odseku 3 písm. b). Na tento účel ministerstvo zriadi komisiu založenú na tripartitnom princípe (ďalej len „komisia“). Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá ministerstvo.

Ak kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa odseku 1 je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ak kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa odseku 1 nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ministerstvo oznámi túto skutočnosť zmluvnej strane alebo zmluvným stranám.

Tento zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2017.

 
Kolektívne vyjednávanie KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 20 Január 2017 10:54

Kolektívne vyjednávanie ukončené

Dňa 09.02.2017 bol podpísaný dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) na roky 2015 až 2017 uzavretej medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Po niekoľko mesačnom intenzívnom rokovaní medzi sociálnymi partnermi tak na odvetvovej úrovni ako aj na podnikovej úrovni došlo k dohode, ktorá vychádza z požiadaviek odborov ale zohľadňuje aj aktuálne ekonomické podmienky zamestnávateľov. Podrobnejšie informácie môžete získať na každej ZO ECHOZ.

Dňa 10.02.2017 bola podpísaná KZVS na roky 2017 až 2019 uzavretá medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom (ECHOZ) a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES). Napriek tomu, že ECHOZ obdržal návrh KZVS už v polovici minulého roka, vyjednávanie trvalo dlho a pod hrozbou rokovania pred sprostredkovateľom došlo k dohode až vo februári, podarilo sa zachovať štandard predchádzajúcej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. S podrobným obsahom KZVS medzi ECHOZ a ZZES na roky 2017-2019 sa môžete oboznámiť na svojej ZO ECHOZ.

Výlučné právo na kolektívne vyjednávanie je jednou z najdôležitejších kompetencií odborových organizácií pretože  kolektívna zmluva medzi účastníkmi zakladá sociálny zmier a ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy, do ktorých vnáša významný sociálny rozmer.

Bc. Jurajom Blahák
predseda ECHOZ

Posledná úprava Piatok, 10 Február 2017 08:44
 
Suma stravného-aktualizované PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 12 Október 2016 09:17

Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovilo nové sumy stravného. Zrušilo sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z.z. o sumách stravného. Podľa štatistických údajov za mesiac júl 2016 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona  č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v platnom znení.

Od 1. decembra  2016 nadobudlo účinnosť nové opatrenie MPSVR SR o sumách stravného. Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  pracovné cesty zvyšujú nasledovne:
- pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 € na 4,50 €,  
- pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 € na 6,70 €,
- pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 € na 10,30 €.

Od 1.12.2016 a teda aj pre rok 2017 bude minimálna suma stravných lístkov (gastrolístkov) platná vo výške 3,38 eur.

Zamestnávateľ prispieval na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách čo v zdaňovacom období 2015 a 2016 predstavovalo maximálny príspevok v sume 2,31 eura, t. j. 55 % zo sumy 4,20 eura. Od 1.12.2016, teda aj v roku 2017 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné v sume 2,48 eur.

​     Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo bolo minimálne 3,15 eura, od 1.12.2016 minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať 3,38 €.. Slovo najmenej znamená, že môže zamestnávateľ poskytnúť aj poukážku vo vyššej hodnote. Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je teda 1,86 eura. Na stravovanie zamestnancovi teda musí prispievať sumou minimálne 1,86 eura (55 % zo sumy 3,38 eura), pričom maximálna (daňovo uznateľná) suma príspevku môže byť  2,48 eura  (55 % zo sumy stravného 4,50 eura). Daňové výdavky zamestnávateľa, ktoré možno uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmu, sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených § 152 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ poskytuje na stravovanie príspevok podľa zákona o sociálnom fonde. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený § 152 Zákonníka práce. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve. Nezdaneným nepeňažným príjmom zamestnanca je hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku.

Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti, ale ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, je tento finančný príspevok podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  oslobodený od dane.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Január 2017 10:08
 
Novela Zákonníka práce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 18 Január 2017 21:07

Na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky konaného dňa  9.1.2017 novela Zákonníka práce

Iniciatívny poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov bol na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky. V záujme ochrany zamestnancov sa novelou navrhuje ustanoviť dni, počas ktorých by nebolo možné od 1. mája 2017 nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november,  24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december.

Štátne sviatky a ostatné sviatky sú dni pracovného pokoja. Zákonník  práce len výnimočne umožňuje v tieto dni výkon prác, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vykonávať len v pracovných dňoch. Ide o práce najmä v nepretržitých  prevádzkach alebo napríklad o práce, ktoré  sú tak nevyhnutné, že  ich nevykonaním by mohol byť ohrozený život alebo zdravie. Tieto práce  sú taxatívne vymedzené v § 94 Zákonníka práce.

Návrhom zákona sa precizuje úprava pracovného času obsiahnutá v súčasnosti v Zákonníku práce a v zákone č. 241/1993 Z. z o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Novela nerieši otázku mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, ktoré je najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú v sobotu a v nedeľu Zákonník práce nerieši vôbec, čo je tiež dôvodom, že v aplikačnej praxi sa stále častejšie vyskytujú prípady, keď zamestnanci pracujú počas sviatkov a dní pracovného pokoja.​

 
Pracovné spory po novom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 27 Jún 2016 11:43

Pracovné spory po novom

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.

Podľa čl. 6 Základných princípov Civilného sporového poriadku strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Základné princípy tvoria výkladové pravidlá, podľa ktorých má byť aplikovaný a interpretovaný Civilný sporový poriadok.

Osobitná miestna príslušnosť

Konanie sa uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný. Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný aj súd, v ktorého obvode má žalovaný miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy alebo má adresu trvalého pobytu, adresu sídla, alebo ak ide o zahraničnú právnickú osobu organizačnú zložku žalobca, ak ide o antidiskriminačný spor.

Posledná úprava Štvrtok, 13 Október 2016 07:16
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 7

KALENDÁR UDALOSTÍ

máj 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere