Energeticko-Chemický odborový zväz
Pracovné spory po novom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 27 Jún 2016 11:43

Pracovné spory po novom

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.

Podľa čl. 6 Základných princípov Civilného sporového poriadku strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Základné princípy tvoria výkladové pravidlá, podľa ktorých má byť aplikovaný a interpretovaný Civilný sporový poriadok.

Osobitná miestna príslušnosť

Konanie sa uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný. Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný aj súd, v ktorého obvode má žalovaný miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy alebo má adresu trvalého pobytu, adresu sídla, alebo ak ide o zahraničnú právnickú osobu organizačnú zložku žalobca, ak ide o antidiskriminačný spor.

Príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch, pracovnoprávnych sporoch súvisiacich so štrajkom a výlukou

Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné

a) Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b) Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave,

c) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

d) Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e) Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline,

f) Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

g) Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove,

h) Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Pri určovaní okresných súdov v sídle kraja sa brala do úvahy najmä štatistika nápadu na jednotlivé súdy, dopravná infraštruktúra a dostupnosť súdu. Cieľom je špecializácia sudcov v tomto type agendy. Na okresnom súde koná a rozhoduje sudca. Stranami sú žalobca a žalovaný.

Podľa Zákona o kolektívnom vyjednávaní súd zruší na návrh zmluvnej strany rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami. Návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v tomto prípade môže zmluvná strana podať do 15 dní od jeho doručenia. Príslušným je okresný súd, v ktorého obvode má sídlo zmluvná strana, proti ktorej tento návrh smeruje. Pri rozhodovaní postupuje súd podľa Civilného sporového poriadku. Proti rozhodnutiu vo veci nie je prípustné odvolanie ani obnova konania.

Zamestnávateľ, prípadne organizácie zamestnávateľov alebo prokurátor môžu podať návrh na určenie nezákonnosti štrajku na súd, v ktorého obvode má sídlo príslušný odborový orgán, proti ktorému tento návrh smeruje; návrh nemá odkladný účinok. Príslušný odborový orgán alebo prokurátor môžu podať návrh na určenie nezákonnosti výluky na súd, v ktorého obvode má sídlo príslušný zamestnávateľ, proti ktorému tento návrh smeruje. Podanie tohto návrhu nemá odkladný účinok. Súd postupuje pri rozhodovaní podľa ustanovení Civilného sporového poriadku upravujúcich konanie v prvom stupni.

INDIVIDUÁLNE PRACOVNOPRÁVNE SPORY

Podľa § 316 a nasl. Civilného sporového poriadku individuálny pracovnoprávny spor na účely tohto zákona je spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov. Za individuálny pracovnoprávny spor sa považuje aj spor, ktorý vyplýva zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym pracovnoprávnym sporom. Zamestnanec sa môže dať v individuálnom pracovnoprávnom spore zastupovať odborovou organizáciou.

Súd pri prvom procesnom úkone vo vzťahu k zamestnancovi vhodným spôsobom zamestnanca poučí o možnosti zastúpenia a jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.

Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz. Na tento účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť súčinnosť, ak to možno od neho spravodlivo žiadať. Zamestnanec môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú z potreby ochrany slabšej strany sporu, ktorou je v tomto prípade zamestnanec.

Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie sa nepoužijú, ak by mal byť tento rozsudok vydaný v neprospech zamestnanca. Súd na prejednanie sporu vždy nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadiť, ak s tým obidve strany súhlasia a neodporuje to účelu tohto zákona. Na tieto konania v individuálnych pracovných sporoch sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené inak.

Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky. Hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie práva protistrany, napríklad námietka premlčania. Ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejednanie sporu. Súd postupuje v konaní tak, aby sa mohlo rozhodnúť rýchlo a hospodárne, spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania.

Pokiaľ ide o konanie začaté podľa Občianskeho súdneho poriadku platí Civilný sporový poriadok aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti s určitými výnimkami.

 

Posledná úprava Streda, 29 Jún 2016 12:39
 
Kolektívne vyjednávanie KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 22 Október 2015 10:30

Dňa 22. 10. 2015 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania medzi ECHOZ (Energeticko - Chemický odborový zväz) a ZZES ( Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska - www.zzes.sk ) o Dodatku č. 2 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 - 2016. Druhé kolo kolektívneho vyjednávania Dodatku č. 2 sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2015. Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 8. 12. 2015. Počas vianočných sviatkov sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ECHOZ s prezidentom ZZES. Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 14. 1. 2016. Piate kolo vyjednávania sa uskutočnilo dňa 22. 1. 2016. Dodatok sa podpísal dňa 29. 1. 2016. Dodatok č. 2 na rok 2016 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

 

Dňa 9. 10. 2015 odovzdal ECHOZ návrh Dodatku č. 1 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2015 - 2017 ZCHFP SR (Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky -www.zchfp.sk ). Dňa 12. 11. 2015 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania na pôde ZCHFP SR, druhé kolo sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2015 na pôde ECHOZ. Tretie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 8. 1. 2016. Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 20. 1. 2016 na pôde odborového zväzu. Dňa 27. 1. 2016. sa uskutoční piate kolo kolektívneho vyjednávania za účasti hlavných vyjednávačov, predsedu ECHOZ a prezidenta ZCHFP SR. Dňa 3. 2. 2016 sa Dodatok č. 1 na rok 2016 podpísal. Dodatok č. 1 na rok 2016 KZVS 2015-2017 si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz TU, foto z podpisu si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

Posledná úprava Štvrtok, 04 Február 2016 18:58
 
Pripravovaná a schválená novela zákona o dani z príjmov a kolektívne vyjednávanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 21 August 2015 08:52

Pripravovaná a schválená novela zákona o dani z príjmov a kolektívne vyjednávanie

Návrh novely

V Národnej rade SR bude v druhom čítaní prerokovaná novela zákona o dani z príjmov, ktorá sa dotýka aj použitia sociálneho fondu. Podľa dôvodovej správy vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je vypracovaný na základe úlohy C.3. uznesenia vlády SR č. 191/2014 zo dňa 23. 4. 2014 s cieľom podporiť investovanie na kapitálovom trhu.

Príjmy zo závislej činnosti

Navrhuje sa od dane oslobodiť aj príjmy poskytnuté ako sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia, živelných udalostí, dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom fonde do výšky 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne 2 000 eur ročne, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu. Navrhuje sa účinnosť od 1. 1. 2016.

Zámerom navrhovanej úpravy je oslobodiť od dane z príjmov fyzických osôb sociálnu výpomoc z dôvodu živelných udalostí (napr. živelnou udalosťou sa rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie) alebo životných udalostí (smrť, práceneschopnosť) z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré zamestnancovi môžu byť poskytnuté v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (Použitie sociálneho fondu).

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu podľa § 7 príspevok na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) zdravotnú starostlivosť,

f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti zamestnanca.

Schválená novela zákona o dani z príjmov

Po schválenej novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 je jednoznačne zadefinované, že daňovým výdavkom zamestnávateľa sú aj „nadlimitné“ výdavky uhrádzané ako nároky zamestnancov, ak takéto vyššie nároky vyplývajú z kolektívnej, pracovnej alebo inej zmluvy zamestnávateľa a u zamestnanca sú zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. V tejto súvislosti poukazujeme aj na rozsudok NS SR Sžf 31/2008, v zmysle ktorého dobrovoľné plnenia (cestovné náhrady, poistné na životné a invalidné poistenie zamestnancov, doplatky počas pracovnej neschopnosti a pod.) poskytované zamestnancom nad rámec ich nároku vzniknutého priamo zo zákona, môžu byť súčasťou dojednaných ďalších zložiek mzdy vzhľadom na pojmové vymedzenie mzdy podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce. U zamestnanca sa tieto zložky zdania ako mzda.

Pri zdanení benefitov u zamestnanca zákon zavádza dve voliteľné možnosti výpočtu zdaniteľného príjmu (bez resp. s brutáciou benefitu), pričom hodnota brutácie takisto predstavuje u zamestnávateľa daňový výdavok.

Zamestnávateľ má možnosť navýšiť nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi o sumu povinných odvodov zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie a preddavok na daň. To znamená, že zamestnávateľ uhradí za zamestnanca povinné odvody a daň a zamestnanec dostane poskytnutý benefit „v čistom“, t. j. jeho poskytnutie nebude v zásade negatívne ovplyvňovať čistú mzdu zamestnanca. Je to v súlade so sociálnou politikou a zamestnanec pri nepeňažnom príjme nemusí zaplatiť odvody a dane, ktoré mu znižovali jeho čistú mzdu, napriek tomu, že dostal nepeňažné plnenie od zamestnávateľa ako napr. wellness poukážky, pobytové zájazdy, náklady na bývanie alebo školné pre dieťa

 
Letné športové hry ECHOZ 2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 08 September 2015 12:50

Celkové výsledky Letných športových hier ECHOZ 2015 a výsledky jednotlivých zápasov si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz TU.

Fotografie z Letných športových hier ECHOZ 2015 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

 

Posledná úprava Utorok, 08 September 2015 12:55
 
Podpis KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 09 Február 2015 20:09

Energeticko-Chemický odborový zväz (ECHOZ) podpísal vo svojich sekciách Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (KZVS). Dňa 4. februára 2015 bola podpísaná KZVS na roky 2015 - 2017 medzi ECHOZ a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR). Kolektívnu zmluvu pre chemický priemysel si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz TU. Dňa 7. februára 2015 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku KZVS na roky 2014 - 2016 medzi ECHOZ a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES). Kolektívnu zmluvu na roky 2014- 2016 v znení Dodatku č. 1 pre energetický priemysel si môžete stiahnuť na odkaz TU.

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6

KALENDÁR UDALOSTÍ

september 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere