Energeticko-Chemický odborový zväz
Preddôchodok-P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 September 2017 21:02

Preddôchodok

P R E D B E Ž N Á   I N F O R M Á C I A

1. Pripravovaný právny predpis:​

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Základné ciele návrhu:

Predmetom predkladaného návrhu zákona je

a)         transpozícia smernice EP a Rady 2014/50/EÚ o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv,

b)         transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2341 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad nimi a

c)         zavedenie novej dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá umožní účastníkom tohto systému odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady súkromnými prostriedkami z osobného účtu, tzv. preddôchodok.

Nová dávka z doplnkového dôchodkového sporenia má byť určená len pre občanov v preddôchodkovom veku a bude vystavaná tak, aby pomohla predovšetkým takým účastníkom, ktorí sa nedokážu uplatniť na trhu práce a v období do dosiahnutia dôchodkového veku potrebného na získanie nároku na starobný dôchodok nemôžu využiť iné inštitúty. Návrh obsahuje aj zmeny právnej úpravy doplnkového dôchodkového sporenia na základe podnetov z aplikačnej praxe.

3. Zhodnotenie súčasného stavu:

V súvislosti s časťou 7.3. cieľom 9 Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 bola vypracovaná Analýza možnosti zavedenia novej dávky poskytovanej z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá by bola určená pre občanov v preddôchodkovom veku, pričom jej realizácia má byť zabezpečená formou novely zákona č. 650/2004 Z. z.

 

Posledná úprava Piatok, 22 September 2017 06:41
 
Rokovanie Predsedníctva ECHOZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 23 August 2017 19:46

Dnes a zajtra rokuje Predsedníctvo Energeticko - Chemického odborového zväzu. Hlavnými bodmi rokovania sú otázky kolektívneho vyjednávania pre rok 2018 v obidvoch sekciách (Chemickej a Energetickej) a vznik nových odborových organizácií, predovšetkým agresívna a klamlivá kampaň Moderných odborov AIOS.

 
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní sa navrhuje zmeniť a doplniť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 09 Marec 2017 08:38

Pripravovaná novela

zákona o kolektívnom vyjednávaní v NR SR

 

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní sa navrhuje zmeniť a doplniť .

Zoznam zamestnávateľov

 

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa budú doložené zoznamom zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, za ktorých bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a u ktorého pôsobí odborová organizácia združená v odborovej organizácii , ktorej vyšší odborový orgán KZVS uzatvoril a tiež zamestnávateľov, združených v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pre týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

 

Zoznam zamestnávateľov sa bude tvoriť vo viacerých krokoch. Najskôr sa dohodne zoznam zamestnávateľov podľa toho, či u daného zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, za ktorých je KZVS priamo uzatvorená. V druhom kroku sa dohodne odvetvie alebo časti odvetvia (SK NACE), pre ktoré je KZVS uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. KZVS môže byť uzatvorená aj pre viac odvetví, ak to vychádza zo zoznamu zamestnávateľov. Následne sa do zoznamu doplnia zamestnávatelia združení v organizácii zamestnávateľov, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo skupiny (SK NACE) je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa nemusí byť reprezentatívna vo všetkých odvetviach alebo častiach odvetví, pre ktoré je uzatvorená. Podmienky reprezentatívnosti môže spĺňať len v niektorých.

 

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa

 

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa (teda zmluva spôsobilá byť záväzná pre ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia) je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi

a)      organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená (porovnanie počtu zamestnávaných zamestnancov), a

b)      vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov (v príslušnom odvetví alebo časti odvetvia v ktorom má byť KZVS reprezentatívna) a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa s cieľom jej uzatvorenia; uvedená podmienka sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu zamestnávateľov menej ako 24 mesiacov.

 

Záväznosť reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

 

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa bude záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia,  pre ktoré je uzatvorená,

a)      od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca,

b)      od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie  zverejnené  po pätnástom dni kalendárneho mesiaca.

 

Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Zmluvná strana alebo zmluvné strany KZVS môžu (majú právo) ministerstvu písomne oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá má mať účinky aj na iných zamestnávateľov.

Oznámenie musí byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide o spoločné oznámenie, musí byť podpísané zmluvnými stranami na tej istej listine a musí obsahovať

a)      názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,

b) označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna,

c)      doklad, ktorým je identifikačné číslo alebo evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov, a kópia podpísanej podnikovej kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa.

 

Ak oznámenie neobsahuje požadované náležitosti, MPSVaR SR  vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany na odstránenie nedostatkov oznámenia alebo na doplnenie oznámenia do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy; ak zmluvná strana alebo zmluvné strany neodstránia nedostatky oznámenia alebo nedoplnia oznámenie v uvedenej lehote, ministerstvo oznámenie odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany. Ministerstvo oznámenie  odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, aj ak

a)      do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva ku dňu doručenia tohto oznámenia menej ako šesť mesiacov,

b)     v odvetví alebo v časti odvetvia je reprezentatívna iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie, a to počas jej účinnosti najviac však počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia.

 

Ak oznámenie obsahuje požadované náležitosti, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tomto oznámení spolu s údajmi - názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna. Zamestnávateľ v tomto odvetví alebo v časti odvetvia  môže predložiť ministerstvu k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia svoje stanovisko.

Ministerstvo požiada podľa § 30 a 31 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov o údaje o počte zamestnancov v rozsahu potrebnom na overenie splnenia podmienky zamestnávania väčšieho počtu zamestnancov dostupné ku dňu doručenia oznámenia  podľa ich poslednej aktualizácie. Ak v súlade s osobitným predpisom nie je možné poskytnúť ministerstvu tieto údaje, zamestnávateľ je povinný na žiadosť ministerstva písomne mu oznámiť do troch dní počet svojich zamestnancov.

 

Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia zamestnancov podľa § 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) majú právo v tripartitnej komisii vyjadriť svoje stanovisko k údajom uvedeným v oznámení, k stanovisku zamestnávateľov a k údajom o počte zamestnancov.

Na účel, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť aj reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadi komisiu založenú na tripartitnom princípe. Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá ministerstvo.

Ak oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ak kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ministerstvo oznámi túto skutočnosť zmluvnej strane alebo zmluvným stranám.

Oznámenie ministerstva bude preskúmateľné súdom. Žalovaným je ministerstvo. Žalobcom môže byť zamestnávateľ, zmluvná strana KZVS, zamestnanec. Zamestnanca bude môcť v konaní zastupovať odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa.

 

Tento zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2017.

 

Posledná úprava Pondelok, 29 Máj 2017 08:01
 
V jednote je sila PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 09 August 2017 08:36

V jednote je sila


Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

sme presvedčení, že heslo: „V jednote je sila“ nie je iba prázdnou frázou, ale priam základnou podstatou akéhokoľvek odborového združenia. Iba jednotné odborové združenie predstavuje silu, ktorá mu môže zabezpečiť účinné presadzovanie oprávnených požiadaviek svojich členov.

Bohužiaľ, v poslednej dobe narastajú snahy o oslabenie nášho odborového zväzu a rozbíjanie našej jednoty sa stáva nežiadúcou realitou. V takýchto prípadoch je viac ako inokedy nevyhnutá intenzívnejšia komunikácia s každým členom nášho odborového zväzu a pre nás vrcholových funkcionároch ECHOZ je jedným z najefektívnejších spôsobov ako osloviť čo najväčšiu časť členskej základne forma otvoreného listu zaslaného na každú ZO ECHOZ a zverejneného na našej webovej stránke. A práve preto sa touto formou obraciame na Vás členov a funkcionárov ECHOZ, ale zároveň aj na ostatných zamestnancov v spoločnostiach, v ktorých pôsobia naše ZO ECHOZ, aby sme Vás informovali o aktuálnych snahách zakladať iné odborové združenia tam, kde pôsobia naše ZO ECHOZ a súčasne získali Vašu podporu pre efektívnu obranu voči oslabovaniu našich ZO ECHOZ.

Slovenská legislatíva nevylučuje existenciu viacerých odborových organizácii u jedného zamestnávateľa a pre niektoré prípady upravuje spôsob ich pôsobenia, ale zároveň za základný princíp existencie viacerých odborových organizácii v rámci jedného zamestnávateľa považuje ich vzájomnú spoluprácu pri zastupovaní záujmov zamestnancov – „viaceré odborové organizácie na jednom pracovisku by mali pôsobiť spoločne a vo vzájomnej zhode“. Zatiaľ to však vyzerá tak, že novým odborovým organizáciám, ktoré vznikajú či už v rámci Slovnaft, a.s. alebo SSE-D, a.s. Žilina o spoluprácu vôbec nejde. Svoj vznik totiž oznámili iba zamestnávateľovi a ani jednu z dotknutých našich ZO ECHOZ sa informovať neunúvali.

Prvoradým záujmom ECHOZ je efektívne pôsobenie zástupcov zamestnancov – funkcionárov príslušných ZO ECHOZ v rámci jednotlivých zamestnávateľov, preto považujeme za potrebné, aby pri zastupovaní zamestnancov disponovali relevantnými informáciami a k takým patrí aj skutočnosť, že u daného zamestnávateľa začala pôsobiť ďalšia odborová organizácia. Avšak v oboch prípadoch sme sa informáciu o pôsobení novej odborovej organizácie dozvedeli sprostredkovane od príslušného zamestnávateľa a nie priamo od novovznikajúcej odborovej organizácie. A zároveň vychádza najavo, že nové odborové organizácie používajú neférové spôsoby pri získavaní členov, keď predovšetkým zneužívajú naše neúspechy, bagatelizujú naše úspechy, dehonestujú prácu funkcionárov ZO ECHOZ, používajú populistické argumenty a samozrejme sľubujú dosiahnutie nedosiahnuteľného („nedosiahnuteľného“ v kontexte minulých, súčasných a aj blízko budúcich reálií). Preto určite nie je na škodu pozrieť sa aj na to, kto stojí za snahami o rozdrobovanie a oslabovanie našich odborových organizácii.

V prípravnom výbore novej odborovej organizácie ČLEN, ktorá vzniká v Slovnafte a. s. sú dvaja bývalí dlhoroční odboroví funkcionári – predsedovia ROD a tretím je bývalý odborový dôverník a teda všetci traja sa svojou odborovou činnosťou priamo podieľali na výsledkoch ZO ECHOZ v Slovnafte, ktoré teraz kritizujú a pranierujú. Základnou otázkou do budúcnosti je ako chce táto nová odborová organizácia ČLEN participovať na zastupovaní zamestnancov popri našej ZO ECHOZ, keď svoju činnosť začala znevažovaním výsledkov ZO ECHOZ a svojich členov „hľadá“ predovšetkým medzi súčasnými členmi ECHOZ s tým, že ich oslovuje s tlačivom ukončenia členstva v ECHOZ, namiesto toho, aby svojich členov a priaznivcov hľadala predovšetkým medzi neodborármi.

Odborový zväz AIOS pôsobí na Slovensku od roku 2014 a  napriek deklarovanému okruhu odvetví: A – Automobilový priemysel, I – Informačné technológie, O – Obchod a S – Služby aktuálne začína pôsobiť aj v rámci energetiky a to založením odborovej organizácia v SSE-D a. s., Žilina. Tento odborový zväz nie je členom KOZ SR, prípadne inej odborovej centrály na Slovensku a nie je členom ani žiadneho medzinárodného odborového združenia. Členovia AIOS platia členské vo výške 0,8% z čistej mzdy, pričom členský príspevok sa odvádza na účet odborovej organizácie a tá 15% z neho poukazuje na účet odborového zväzu. Členské príspevky v rámci odborovej organizácie sa používa na účel, ktorý určia samotní členovia v Zásadách hospodárenia (napr. kúpa darčekových poukážok, príspevok pri narodení dieťaťa, vstupenky na kultúrne podujatia, do aquaparkov apod. – info priamo z webovej stránky AIOS). Z 15% podielu, ktorý je poukazovaný na AIOS je financovaná činnosť odborového zväzu (najmä marketingové, právne a poradenské služby, editovanie webovej stránky apod. – opätovne info priamo z web-stránky). Veľmi zarážajúci je spôsob zakladania odborových organizácii u zamestnávateľa opísaný priamo na web-stránke AIOS – na založenie odborovej organizácie je potrebné získať najmenej troch záujemcov o členstvo v odboroch, pričom minimálne jeden z nich by mal byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa odbory zakladajú. Ako výhody členstva v AIOS sú na web-stránke prezentované: nižšie členské poplatky vo výške 0,8% a nižšie odvody zväzu 15% – obe tieto výhody sú však kontraproduktívne, nakoľko výška členského príspevku je voči ECHOZ nižšia iba o 0,2% (čo je pri čistom zárobku napr. 800 € rozdiel 1,60 € v „prospech“ AIOS) a viac ako dvadsaťročné skúsenosti nás aj na príklade iných odborových zväzov naučili, že či sa nám to páči alebo nie, tak z 15% podielu členských príspevkov sa nedá ufinancovať zmysluplná činnosť odborového zväzu a už vôbec nie ďalšie deklarované výhody členstva v AIOS – t.j. komplexná bezplatná právna pomoc a bonusy pre členov. Posledná deklarovaná výhoda členstva v AIOS – transparentné financovanie – prinajmenej v porovnaní s ECHOZ je viac ako diskutabilná, nakoľko financovanie ECHOZ považujeme za maximálne transparentné (každý rok sa na úrovni orgánov ECHOZ prerokovávajú správy o čerpaní rozpočtu ECHOZ a hospodárenie s prostriedkami ECHOZ kontrolujú revízori účtov) a okrem toho ECHOZ má na rozdiel od AIOS aj vlastný štrajkový fond.

Kolegovia, rozhodne nie sme naivní, aby sme si mysleli, že nerobíme chyby – každý, kto niečo robí, skôr či neskôr urobí aj chybu – je to ľudské a asi aj prirodzené. Nie je však prirodzené chyby ignorovať alebo sa tváriť, že neexistujú. Ak vládne u niektorých našich členov nespokojnosť, či už s činnosťou príslušnej ZO ECHOZ alebo činnosťou odborového zväzu, resp. s výsledkami našej práce alebo práce funkcionárov jednotlivých ZO ECHOZ, poskytujú naše stanovy každému nespokojnému členovi dostatočné nástroje, pomocou ktorých je možné dosiahnuť nápravu, resp. zmenu neuspokojivého stavu. Jedným z možných riešení – pravdepodobne najnáročnejším – je aj možnosť kandidovať vo voľbách do príslušných orgánov ZO ECHOZ, resp. ECHOZ a v rámci toho presviedčať ostatných členov o správnosti svojich názorov, resp. návrhov na riešenie existujúcich problémov alebo spôsoboch riešenia a manažovania odborovej činnosti. Určite však nepovažujeme za správne a pre odborovú činnosť ani prínosné dva najobľúbenejšie spôsoby vyjadrenia nespokojnosti s odborovou činnosťou a to buď vystúpenie z odborov alebo zakladanie „konkurenčnej“ odborovej organizácie. Pre zmenu odborov, ak je potrebná alebo nevyhnutná, je určite prospešnejšie ak sa zmena uskutoční iniciatívnou z vnútra. Samozrejme, budeme vedieť fungovať aj v prostredí, kde pôsobia viaceré odborové organizácie, ale ak máme všetci totožné ciele a skutočne nám všetkým ide iba o prospech celku a teda všetkých našich členov, resp. aj zamestnancov a nie iba o prospech jednotlivcov, potom budeme pri dosahovaní tohto prospechu určite úspešnejší a silnejší, ak zostaneme jednotní.

Na záver ešte jedna poznámka: akokoľvek by boli alebo budú v budúcnosti úspešné viaceré odborové organizácie pôsobiace u jediného zamestnávateľa, nikdy nebudú rovnako úspešné ako keby svoje sily spojili do jedného celku a z existencie viacerých odborových organizácii u jediného zamestnávateľa má skutočný úžitok jedine ten zamestnávateľ – presne podľa príslovia „kde sa dvaja bijú, tretí víťazí“.

V mene vedenia ECHOZ

Juraj Blahák, predseda ECHOZ

Posledná úprava Streda, 09 August 2017 09:34
 
Kolektívne vyjednávanie KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 20 Január 2017 10:54

Kolektívne vyjednávanie ukončené

Dňa 09.02.2017 bol podpísaný dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) na roky 2015 až 2017 uzavretej medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Po niekoľko mesačnom intenzívnom rokovaní medzi sociálnymi partnermi tak na odvetvovej úrovni ako aj na podnikovej úrovni došlo k dohode, ktorá vychádza z požiadaviek odborov ale zohľadňuje aj aktuálne ekonomické podmienky zamestnávateľov. Podrobnejšie informácie môžete získať na každej ZO ECHOZ.

Dňa 10.02.2017 bola podpísaná KZVS na roky 2017 až 2019 uzavretá medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom (ECHOZ) a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES). Napriek tomu, že ECHOZ obdržal návrh KZVS už v polovici minulého roka, vyjednávanie trvalo dlho a pod hrozbou rokovania pred sprostredkovateľom došlo k dohode až vo februári, podarilo sa zachovať štandard predchádzajúcej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. S podrobným obsahom KZVS medzi ECHOZ a ZZES na roky 2017-2019 sa môžete oboznámiť na svojej ZO ECHOZ.

Výlučné právo na kolektívne vyjednávanie je jednou z najdôležitejších kompetencií odborových organizácií pretože  kolektívna zmluva medzi účastníkmi zakladá sociálny zmier a ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy, do ktorých vnáša významný sociálny rozmer.

Bc. Jurajom Blahák
predseda ECHOZ

Posledná úprava Piatok, 10 Február 2017 08:44
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 8

KALENDÁR UDALOSTÍ

september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere