Energeticko-Chemický odborový zväz
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní sa navrhuje zmeniť a doplniť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 09 Marec 2017 08:38

Pripravovaná novela

zákona o kolektívnom vyjednávaní v NR SR

 

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní sa navrhuje zmeniť a doplniť .

Zoznam zamestnávateľov

 

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa budú doložené zoznamom zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, za ktorých bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a u ktorého pôsobí odborová organizácia združená v odborovej organizácii , ktorej vyšší odborový orgán KZVS uzatvoril a tiež zamestnávateľov, združených v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pre týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

 

Zoznam zamestnávateľov sa bude tvoriť vo viacerých krokoch. Najskôr sa dohodne zoznam zamestnávateľov podľa toho, či u daného zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, za ktorých je KZVS priamo uzatvorená. V druhom kroku sa dohodne odvetvie alebo časti odvetvia (SK NACE), pre ktoré je KZVS uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. KZVS môže byť uzatvorená aj pre viac odvetví, ak to vychádza zo zoznamu zamestnávateľov. Následne sa do zoznamu doplnia zamestnávatelia združení v organizácii zamestnávateľov, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo skupiny (SK NACE) je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa nemusí byť reprezentatívna vo všetkých odvetviach alebo častiach odvetví, pre ktoré je uzatvorená. Podmienky reprezentatívnosti môže spĺňať len v niektorých.

 

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa

 

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa (teda zmluva spôsobilá byť záväzná pre ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia) je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi

a)      organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená (porovnanie počtu zamestnávaných zamestnancov), a

b)      vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov (v príslušnom odvetví alebo časti odvetvia v ktorom má byť KZVS reprezentatívna) a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa s cieľom jej uzatvorenia; uvedená podmienka sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu zamestnávateľov menej ako 24 mesiacov.

 

Záväznosť reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

 

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa bude záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia,  pre ktoré je uzatvorená,

a)      od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca,

b)      od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie  zverejnené  po pätnástom dni kalendárneho mesiaca.

 

Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Zmluvná strana alebo zmluvné strany KZVS môžu (majú právo) ministerstvu písomne oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá má mať účinky aj na iných zamestnávateľov.

Oznámenie musí byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide o spoločné oznámenie, musí byť podpísané zmluvnými stranami na tej istej listine a musí obsahovať

a)      názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,

b) označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna,

c)      doklad, ktorým je identifikačné číslo alebo evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov, a kópia podpísanej podnikovej kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa.

 

Ak oznámenie neobsahuje požadované náležitosti, MPSVaR SR  vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany na odstránenie nedostatkov oznámenia alebo na doplnenie oznámenia do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy; ak zmluvná strana alebo zmluvné strany neodstránia nedostatky oznámenia alebo nedoplnia oznámenie v uvedenej lehote, ministerstvo oznámenie odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany. Ministerstvo oznámenie  odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, aj ak

a)      do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva ku dňu doručenia tohto oznámenia menej ako šesť mesiacov,

b)     v odvetví alebo v časti odvetvia je reprezentatívna iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie, a to počas jej účinnosti najviac však počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia.

 

Ak oznámenie obsahuje požadované náležitosti, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tomto oznámení spolu s údajmi - názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna. Zamestnávateľ v tomto odvetví alebo v časti odvetvia  môže predložiť ministerstvu k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia svoje stanovisko.

Ministerstvo požiada podľa § 30 a 31 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov o údaje o počte zamestnancov v rozsahu potrebnom na overenie splnenia podmienky zamestnávania väčšieho počtu zamestnancov dostupné ku dňu doručenia oznámenia  podľa ich poslednej aktualizácie. Ak v súlade s osobitným predpisom nie je možné poskytnúť ministerstvu tieto údaje, zamestnávateľ je povinný na žiadosť ministerstva písomne mu oznámiť do troch dní počet svojich zamestnancov.

 

Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia zamestnancov podľa § 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) majú právo v tripartitnej komisii vyjadriť svoje stanovisko k údajom uvedeným v oznámení, k stanovisku zamestnávateľov a k údajom o počte zamestnancov.

Na účel, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť aj reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadi komisiu založenú na tripartitnom princípe. Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá ministerstvo.

Ak oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ak kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ministerstvo oznámi túto skutočnosť zmluvnej strane alebo zmluvným stranám.

Oznámenie ministerstva bude preskúmateľné súdom. Žalovaným je ministerstvo. Žalobcom môže byť zamestnávateľ, zmluvná strana KZVS, zamestnanec. Zamestnanca bude môcť v konaní zastupovať odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa.

 

Tento zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2017.

 

Posledná úprava Pondelok, 29 Máj 2017 08:01
 
Kolektívne vyjednávanie KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 20 Január 2017 10:54

Kolektívne vyjednávanie ukončené

Dňa 09.02.2017 bol podpísaný dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) na roky 2015 až 2017 uzavretej medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Po niekoľko mesačnom intenzívnom rokovaní medzi sociálnymi partnermi tak na odvetvovej úrovni ako aj na podnikovej úrovni došlo k dohode, ktorá vychádza z požiadaviek odborov ale zohľadňuje aj aktuálne ekonomické podmienky zamestnávateľov. Podrobnejšie informácie môžete získať na každej ZO ECHOZ.

Dňa 10.02.2017 bola podpísaná KZVS na roky 2017 až 2019 uzavretá medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom (ECHOZ) a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES). Napriek tomu, že ECHOZ obdržal návrh KZVS už v polovici minulého roka, vyjednávanie trvalo dlho a pod hrozbou rokovania pred sprostredkovateľom došlo k dohode až vo februári, podarilo sa zachovať štandard predchádzajúcej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. S podrobným obsahom KZVS medzi ECHOZ a ZZES na roky 2017-2019 sa môžete oboznámiť na svojej ZO ECHOZ.

Výlučné právo na kolektívne vyjednávanie je jednou z najdôležitejších kompetencií odborových organizácií pretože  kolektívna zmluva medzi účastníkmi zakladá sociálny zmier a ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy, do ktorých vnáša významný sociálny rozmer.

Bc. Jurajom Blahák
predseda ECHOZ

Posledná úprava Piatok, 10 Február 2017 08:44
 
Suma stravného-aktualizované PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 12 Október 2016 09:17

Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovilo nové sumy stravného. Zrušilo sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z.z. o sumách stravného. Podľa štatistických údajov za mesiac júl 2016 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona  č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v platnom znení.

Od 1. decembra  2016 nadobudlo účinnosť nové opatrenie MPSVR SR o sumách stravného. Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  pracovné cesty zvyšujú nasledovne:
- pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 € na 4,50 €,  
- pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 € na 6,70 €,
- pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 € na 10,30 €.

Od 1.12.2016 a teda aj pre rok 2017 bude minimálna suma stravných lístkov (gastrolístkov) platná vo výške 3,38 eur.

Zamestnávateľ prispieval na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách čo v zdaňovacom období 2015 a 2016 predstavovalo maximálny príspevok v sume 2,31 eura, t. j. 55 % zo sumy 4,20 eura. Od 1.12.2016, teda aj v roku 2017 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné v sume 2,48 eur.

​     Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo bolo minimálne 3,15 eura, od 1.12.2016 minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať 3,38 €.. Slovo najmenej znamená, že môže zamestnávateľ poskytnúť aj poukážku vo vyššej hodnote. Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je teda 1,86 eura. Na stravovanie zamestnancovi teda musí prispievať sumou minimálne 1,86 eura (55 % zo sumy 3,38 eura), pričom maximálna (daňovo uznateľná) suma príspevku môže byť  2,48 eura  (55 % zo sumy stravného 4,50 eura). Daňové výdavky zamestnávateľa, ktoré možno uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmu, sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených § 152 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ poskytuje na stravovanie príspevok podľa zákona o sociálnom fonde. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený § 152 Zákonníka práce. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve. Nezdaneným nepeňažným príjmom zamestnanca je hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku.

Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti, ale ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, je tento finančný príspevok podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  oslobodený od dane.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Január 2017 10:08
 
Novela Zákonníka práce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 18 Január 2017 21:07

Na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky konaného dňa  9.1.2017 novela Zákonníka práce

Iniciatívny poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov bol na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky. V záujme ochrany zamestnancov sa novelou navrhuje ustanoviť dni, počas ktorých by nebolo možné od 1. mája 2017 nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november,  24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december.

Štátne sviatky a ostatné sviatky sú dni pracovného pokoja. Zákonník  práce len výnimočne umožňuje v tieto dni výkon prác, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vykonávať len v pracovných dňoch. Ide o práce najmä v nepretržitých  prevádzkach alebo napríklad o práce, ktoré  sú tak nevyhnutné, že  ich nevykonaním by mohol byť ohrozený život alebo zdravie. Tieto práce  sú taxatívne vymedzené v § 94 Zákonníka práce.

Návrhom zákona sa precizuje úprava pracovného času obsiahnutá v súčasnosti v Zákonníku práce a v zákone č. 241/1993 Z. z o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Novela nerieši otázku mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, ktoré je najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú v sobotu a v nedeľu Zákonník práce nerieši vôbec, čo je tiež dôvodom, že v aplikačnej praxi sa stále častejšie vyskytujú prípady, keď zamestnanci pracujú počas sviatkov a dní pracovného pokoja.​

 
Pracovné spory po novom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 27 Jún 2016 11:43

Pracovné spory po novom

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.

Podľa čl. 6 Základných princípov Civilného sporového poriadku strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Základné princípy tvoria výkladové pravidlá, podľa ktorých má byť aplikovaný a interpretovaný Civilný sporový poriadok.

Osobitná miestna príslušnosť

Konanie sa uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný. Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný aj súd, v ktorého obvode má žalovaný miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy alebo má adresu trvalého pobytu, adresu sídla, alebo ak ide o zahraničnú právnickú osobu organizačnú zložku žalobca, ak ide o antidiskriminačný spor.

Posledná úprava Štvrtok, 13 Október 2016 07:16
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 7

KALENDÁR UDALOSTÍ

júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere