Materská a rodičovský príspevok-aktualizácia 16.02.2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 24 Január 2011 12:37

Materská a rodičovský príspevok


Materská verzus rodičovský príspevok

Ľudia si často zamieňajú materskú s rodičovskou dovolenkou. Aký je medzi nimi rozdiel?


Materská
Materská je dávka, ktorej výška závisí od zaplatených nemocenských odvodov do Sociálnej poisťovne. Ide o nárokovú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.  Kedy má na ňu poistenkyňa nárok? Vtedy, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Ak si poistenkyňa takéto poistenie neplatila, nemá na materské nárok. Taktiež, ak v čase odchodu na materskú dovolenku nebola nemocensky poistená (a nie je v ochrannej lehote), nemá nárok na materské.
Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a trvá 34 týždňov. Ak žena porodila súčasne dve a viac deti a aspoň o dve sa stará, má materskú v trvaní 43 týždňov. Pri osamelej matke je dĺžka materskej  37 týždňov.
Ak sa materské vyplácalo menej ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu alebo sa nevyplácalo, pretože došlo k predčasnému pôrodu, má žena nárok na materské do konca 34. týždňa od vzniku nároku, ak ide o osamelú matku, tá má v tomto prípade nárok do konca 37. týždňa od vzniku nároku a ak ide o matku, ktorá porodila dve a viac detí súčasne a aspoň o dve z nich sa stará  má nárok na materské do konca 43.týždňa od vzniku nároku. 

Poskytovanie a výška materského
Materská sa poskytuje za dni a jej výška je 65% denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013 nesmie byť vyšší ako 38,7617€.


Rodičovský príspevok
Rodičovský príspevok môžeme charakterizovať ako sociálny príspevok štátu, ktorý nie je podmienený poistením tak,  ako je poistením podmienená materská.  Podľa zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku, je to štátna sociálna dávka, ktorú poskytuje štát počas riadnej starostlivosti o dieťa oprávnenej osobe, ktorou je rodič dieťaťa, osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, resp. starý rodič dieťaťa, ak žije v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa.  Dieťaťom je podľa uvedeného zákona dieťa do 3 rokov veku, resp. dieťa do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Riadnou starostlivosťou o dieťa sa rozumie:
„riadna starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jej všestranného fyzického a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.“


Komu vzniká nárok na rodičovský príspevok
Nárok na rodičovský príspevok má tá oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa buď osobne alebo prostredníctvom inej plnoletej fyzickej alebo právnickej osoby a má na území SR trvalý, resp. prechodný pobyt.  Tento príspevok môže poberať vždy len jedna oprávnená osoba a nemusí to byť žena. Od 1.januára 2011 je umožnené popri rodičovskom príspevku vykonávať zárobkovú činnosť, podmienkou je len zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Suma rodičovského príspevku
Od 1.januára 2013 je  výška rodičovského príspevku 199,60€. Ak sa oprávnená osoba stará o 2 a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25% na každé ďalšie dieťa. Pri dvojčatách je rodičovský príspevok v sume 249,50€, trojčatách 299,40€, …..Výsledná suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov. Rodičovský príspevok je od roku 2011 naviazaný na školskú dochádzku staršieho dieťaťa. Ak rodič poberá rodičovský príspevok a nedbá najmenej  tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky staršieho školopovinného dieťaťa, o ktoré sa stará,  zníži sa rodičovi (poberateľovi rodičovského príspevku) suma rodičovského o 50%, výsledná suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov  99,80€. Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, tzn. rodičovský príspevok za január je vyplácaný vo februári atď. 


Rodičovský príspevok a zárobková činnosť
Od 1.januára 2011 môže rodič starajúci sa o dieťa do troch rokov, resp. o dieťa do 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, vykonávať zárobkovú činnosť bez akýchkoľvek obmedzení, podmienkou je len zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. V prípade, ak rodič začne vykonávať zárobkovú činnnosť, môže sa rozhodnúť, či bude aj naďalej poberať rodičovský príspevok, alebo požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa. (Ak rodič začne vykonávať zárobkovú činnosť, pri ktorej sa stane povinne dôchodkovo poistenou osobou a táto osoba bola prihlásená na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa ako poistenec štátu, má povinnosť odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni ako poistenec štátu, pretože už nebude spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu). Suma príspevku na starostlivosť o dieťa je za kalendárny mesiac v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac 230€. Ak sa o dieťa bude starať niekto, kto na to nemá napr. živnosť (starý rodič), dostane príspevok na starostlivosť vo výške 41,10€. Rodič môže popri zárobkovej činnosti poberať  len jednu z dávok, buď si ponechá rodičovský príspevok, alebo požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa vzniká oprávnenej osobe vtedy, ak
a) vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
b) sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
c) má trvalý pobyt  alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
d) dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Dôležité je upozorniť na to, že „pre  účely poskytnutia príspevku na starostlivosť o dieťa sa za zárobkovú činnosť považuje činnosť oprávnenej osoby (rodiča),  ktorá je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO, osoba, ktorá z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu alebo z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine. (§4 zákona č. 561/2008 Z.z. O príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších predpisov).
Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je podľa §4 zákona č. 461/2003 Z.z.  o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý jej zakladá právo na pravidelný ako i nepravidelný mesačný príjem, tzn. že za zárobkovú činnosť sa na účely poskytnutia príspevku na starostlivosť o dieťa považuje aj práca na dohodu.

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia nie je fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, v prípade:
    ak táto osoba má nepravidelný príjem a priemerná výška príjmu z ním určenej dohody nepresiahne sumu 155€ (osoba ( študent ), ktorá dovŕšila 18 rokov )
    ak táto osoba má pravidelný mesačný príjem a výška príjmu z tejto dohody nepresiahne sumu 155€ (osoba ( študent ), ktorá dovŕšila 18 rokov)


Príklad:
Rodič sa pri dovŕšení 2 rokov dieťaťa rozhodne ísť do práce a dieťa umiestni do škôlky. Príde v tomto prípade o rodičovský príspevok? Nie, ak sa rozhodne že bude poberať rodičovský príspevok a nepožiada o príspevok na starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok mu zostane popri zárobkovej činnosti zachovaný. Ak sa rozhodne požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok mu poskytovaný nebude.

Zhrnutie:

Materská
Nároková dávka, na ktorú vzniká nárok na základe nemocenského poistenia. Vyplácaná je Sociálnou poisťovňou.
Je poskytovaná za dni, a to vo výške 65% z denného vymeriavacieho základu. Maximálna výška denného vymeriavacieho základu je od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013 -  38,7617€.
Nástup na materskú je 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu a jej dĺžka je 34 týždňov ( základná – pri jednom dieťati). Ak žena porodí súčasne dve a viac deti a aspoň o dve z nich sa stará, vzniká jej nárok na materskú v dĺžke 43 týždňov. V prípade osamelej matky je dĺžka materskej 37 týždňov.

Rodičovský
Je sociálny príspevok štátu, nie je nárokovou dávkou na základe poistenia.
Poskytuje sa v jednotnej výške a to 199,60 € od 1.januára 2013.  Tí rodičia, ktorým sa narodia súčasne dve a viac detí, dostanú k základnej výške rodičovského (199,60€) 25% na každé ďalšie dieťa – pri dvojičkách  je  výška rodičovského príspevku 249,50€,  trojičkách 299,40€ atď. Popri poberaní rodičovského príspevku majú rodičia možnosť pracovať, podmienkou je len zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Rodičovský príspevok je naviazaný na dochádzku staršieho školopovinného dieťaťa. Ak rodič poberá rodičovský príspevok a nedbá najmenej  tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky staršieho školopovinného dieťaťa, o ktoré sa stará,  zníži sa rodičovi (poberateľovi rodičovského príspevku) suma rodičovského o 50%, výsledná suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov  99,80€.
V prípade ak sa rodič rozhodne pracovať, môže si vybrať, či bude naďalej poberať rodičovský príspevok, alebo požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý môže byť až do výšky 230€. Musí sa rozhodnúť, či bude poberať rodičovský, alebo požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa, súbeh dávok sa vylučuje.


február 2013Posledná úprava Sobota, 16 Február 2013 09:59
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

september 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere