Daňový bonus na dieťa pre rok 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 03 Február 2014 13:57

Daňový bonus na dieťa pre rok 2014

 

(zmena od 1.2. 2014!)

Čo je daňový bonus?

Suma, o ktorú sa daňovníkovi znižuje daň z príjmu. Môžeme ho chápať ako úľavu na dani alebo daňové zvýhodnenie pre osobu, ktorá ho poberá, samozrejme, po splnení stanovených podmienok.

 

Aké podmienky je potrebné splniť, aby som naň mal(a) nárok?

Daňovník – zamestnanec má nárok na daňový bonus v prípade, ak mal v zdaňovacom období príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, pre rok 2014 => 6x 352 = 2 112 ročne, najmenej 176 mesačne.

 

Daňovník - SZČO v prípade, ak ročne dosiahne zdaniteľné príjmy minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov. Ak prekročí hranicu minimálnych príjmov, ale vykáže si stratu (výdavky bude mať vyššie ako príjmy), nemá nárok na daňový bonus.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti.

 

Nárok na daňový bonus má aj nezosobášený pár, ktorý má spolu deti.

V prípade ak podmienky na daňový bonus spĺňajú viacerí daňovníci a nedohodnú sa, kto ho bude poberať, potom sa prizná v poradí:

- matka,

- otec,

- iná oprávnená osoba

 

Daňový bonus môže poberať vždy len jeden daňovník.

 

Príklad:

Môže daňový bonus časť roka poberať manžel, resp. partner a časť roka manželka, resp. partnerka?

Áno, je možné, aby pomernú časť daňového bonusu časť zdaňovacieho obdobia (časť roka) poberal manžel a časť roka manželka. Vždy to ale môže byť len jedna osoba, nemôžu ho poberať súčasne.

Aká je súčasná výška daňového bonusu?

Výška daňového bonusu sa každoročne upravuje vždy k 1.júlu príslušného kalendárneho roku percentom, o aké sa zvyšuje životné minimum. Takto určená výška daňového bonusu sa uplatňuje do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka. V súčasnosti od 1.7.2013 do 30.6. 2014 je vo výške 21,41 mesačne. (od 1.7. 2012 do 30.6. 2013 bol vo výške 21,03 € mesačne)

Na aké dieťa si možno uplatniť nárok na daňový bonus?

Podľa § 33 zákona o dani z príjmov si možno uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Za spoločnú domácnosť sa považuje domácnosť, ktorú tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby (§ 115 Občianskeho zákonníka). Daňovník uvedenú skutočnosť preukazuje svojím podpisom vo vyhlásení.

 

Ďalšou podmienkou na uplatnenie daňového bonusu na dieťa je splnenie podmienky vyživovaného dieťaťa.

Za vyživované dieťa sa na účely daňového bonusu považuje dieťa:

- vlastné

- osvojené

- dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu

- dieťa druhého z manželov

 

OSVOJENÉ DIEŤA

Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je to v jeho záujme. Osvojením vzniká rovnaký vzťah ako medzi rodičmi a deťmi. Osvojitelia majú rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť dieťa najmenej deväť mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené so starostlivosťou pred osvojením znáša budúci osvojiteľ. (viac v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov)

 

DIEŤA DRUHÉHO Z MANŽELOV

Príklady

Daňovník – zamestnanec sa druhýkrát oženil. Žije v domácnosti s novou manželkou, ktorá má dieťa. Môže si uplatniť daňový bonus na manželkino dieťa? Áno môže, nakoľko ide o dieťa druhého z manželov.

Daňovník – zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s partnerkou, s ktorou spoločne vychovávajú dve deti, jedno dieťa má partnerka s predchádzajúcim partnerom a druhé majú spoločné. Môže si tento daňovník uplatniť daňový bonus na obe deti? Nie, môže si uplatniť daňový bonus len na spoločné dieťa, ktorého je otcom. Na druhé dieťa, ktoré nie je jeho vlastné, si daňový bonus uplatniť nemôže. Keby tento pár bol zosobášený, v takom prípade by si mohol uplatniť daňový bonus aj na druhé dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom, pretože by išlo o dieťa druhého z manželov.

 

DIEŤA PREVZATÉ DO NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI (zákon č. 36/2005 Z.z. O rodine v znení neskorších predpisov)

Náhradnou starostlivosťou sa rozumie:

- zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,

- pestúnska starostlivosť a

- ústavná starostlivosť

 

Náhradná starostlivosť môže vzniknúť len rozhodnutím súdu. Súd pri rozhodovaní o tom, aký druh náhradnej starostlivosti zvolí, vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa.

 

Ak to vyžaduje záujem dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. V rozhodnutí súd vymedzí osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti jej rozsah práv a povinností k dieťaťu. Osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti má povinnosť vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Rodičia dieťaťa, ktoré je zverené do náhradnej osobnej starostlivosti majú právo stýkať sa s dieťaťom, ktoré bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Taktiež majú aj naďalej vyživovaciu povinnosť, súd im určí rozsah vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť poukazovať výživné osobe, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti.

Náhradná osobná starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou maloletého dieťaťa, smrťou osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, právoplatným rozhodnutím súdu, rozvodom manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti.

Príklad

Manželia majú zverené dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Toto dieťa študuje na strednej škole, čiže sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom. 18 rokov dovŕši 20. septembra. Môže si jeden z manželov uplatňovať na dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti bonus do skončenia sústavnej prípravy na povolanie? Nie, pretože ako je vo vyššie uvedenom texte, náhradná osobná starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Uvedené dieťa dosiahne plnoletosť počas sústavnej prípravy na povolanie 20. septembra, čiže na toto dieťa je možné si uplatniť daňový bonus naposledy za september, nakoľko dieťa k 1.septembru ešte nedosiahlo plnoletosť.

 

Pestúnska starostlivosť

Ak rodičia nezabezpečujú, resp. nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti. Ak budúci pestún nepodá do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia návrh na začatie konania o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, dočasné zverenie uplynutím tejto lehoty zaniká.

Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Rodičia majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti.

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a uloží im povinnosť poukazovať výživné orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.

Pestúnska starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou maloletého dieťaťa, smrťou pestúna, právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody, rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti.

Pestúnska starostlivosť je forma náhradnej starostlivosti, za ktorú patrí pestúnovi finančná odmena.

Ústavná starostlivosť

Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne narušená alebo ohrozená (za vážne ohrozenie a narušenie sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov dieťaťa) a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.

 

Za vyživované dieťa na účely daňového bonusu sa považuje NEZAOPATRENÉ DIEŤAPOZOR! Zmena od 1.2. 2014!

Za nezaopatrené dieťa sa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:

- sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

- sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

 

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré:

- je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy (§ 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov )

- sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 97 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov)

- je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti

- po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu (zákon o službách zamestnanosti), najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku (platnosť do 31.1. 2014)

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa:

- ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku alebo

- ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ( pre SR = > magister alebo inžinier)

- ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok (platnosť do 31.1. 2014)

- ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku (platnosť do 31.1. 2014)

 

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie štúdiom sa rozumie:

- štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou

- štúdium na vysokej škole okrem externého štúdia

 

Deti do skončenia povinnej školskej dochádzky sa považujú za vyživované deti bez ohľadu na to, či sa pripravujú na povolanie štúdiom.

 

Sústavná príprava na povolanie štúdiom na strednej škole

Začína sa najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom bolo štúdium ukončené alebo malo byť ukončené.

Sústavnou prípravou na povolanie sa považuje aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Koncom školského roka na stredných školách je 31.august, tzn. že daňový bonus si možno uplatniť naposledy za august.

 

Pozor! Zmena s účinnosťou od 1.2. 2014!

Do 31.januára 2014 platilo, že sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie štúdiom nie je obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študenta, dohody o vykonaní práce alebo ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a taktiež obdobie, v ktorom sa prerušilo štúdium. Tzn., že ak dieťa skončilo štúdium na strednej škole absolvovaním skúšky napr. 21.mája 2013 a začalo v júni pracovať na pracovnú zmluvu, resp. sa v júni zaevidovalo na Úrade práce, nárok na daňový bonus mal rodič naposledy za máj 2013.

 

Od 1.2. 2014 platí, že sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie nie je iba obdobie, v ktorom sa prerušilo štúdium, tzn. že ak dieťa v tomto období pracuje, resp. bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, nárok na daňový bonus zostáva do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Tzn., ak dieťa ukončí štúdium na strednej škole absolvovaním skúšky napr. 21.mája 2014 a od 1.júna 2014 začne pracovať na pracovnú zmluvu, resp. sa 1.júna zaeviduje na Úrade práce, nárok na daňový bonus rodičovi počas tohto obdobia nezanikne. Poslednýkrát dostane bonus za august 2014, aj napriek tomu, že dieťa bude pracovať, resp. bude zaradené v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zmena v znení § 4 zákona o prídavku na dieťa od 1.2. 2014!

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie štúdiom nie je obdobie:

- uvedené v §4 ods. 4 písm.a) zákona o prídavku na dieťa, t.j. obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, (znenie platné do 31.1. 2014)

- v ktorom sa štúdium prerušilo.

Príklady:

Študentka ukončila stredoškolské štúdium maturitnou skúškou 20.mája 2014. Nepokračuje ďalej v štúdiu na vysokej škole, nemá zatiaľ zamestnanie, nejde sa prihlásiť na Úrad práce, bude ešte do konca augusta oddychovať, urobí si prázdniny a prácu si pôjde hľadať až v septembri.

Dokedy bude mať rodič nárok na daňový bonus?

Nárok na daňový bonus bude mať do konca augusta, nakoľko školský rok sa končí 31.augusta. Rodič študentky bude mať nárok na daňový bonus naposledy za august.

Študentka ukončila stredoškolské štúdium maturitnou skúškou 20.mája 2014. Nebude pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Nastúpi do zamestnania od 1.júna 2014. Dokedy bude mať rodič nárok na daňový bonus?

Nárok na daňový bonus bude do konca augusta, nakoľko školský rok končí 31.augusta a zárobková činnosť s účinnosťou od 1.2. 2014 už nie je dôvodom na skončenie nároku na daňový bonus.

 

Ak dieťa nevykoná skúšku, ktorou sa konči štúdium na strednej škole v riadnom termíne (tzn. má opravné skúšky napr. v septembri), považuje sa za sústavnú prípravu na povolanie obdobie najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené, t.j. v prípade strednej školy 31.august.

 

Príklad:

Študent mal vykonať maturitnú skúšku 20.mája, neurobil ju a opravné skúšky má 6.septembra. Môže si rodič uplatniť daňový bonus aj za september? Nie, naposledy si ho môže uplatniť za august, pretože školský rok, v ktorom mal študent ukončiť štúdium trval do 31.augusta. V septembri aj napriek tomu, že študent má opravnú skúšku, sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa.

Ak dieťa opakuje niektorý ročník štúdia, považuje sa toto obdobie za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie (§ 4 ods. 5 písm. b) zákona o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov), tzn. že aj v prípade ak dieťa opakuje ročník, zostáva rodičovi nárok na daňový bonus zachovaný.

Príklad:

Študent posledného ročníka strednej školy nebol pripustený k maturitnej skúške, bude opakovať posledný ročník štúdia a následne absolvuje maturitnú skúšku. Bude mať rodič nárok na daňový bonus aj v tomto prípade?

Áno, rodič má počas tohto obdobia nárok na daňový bonus, pretože ako sme uvádzali vyššie v texte, za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj obdobie, kedy študent opakuje ročník.

 

V prípade, ak dieťa pokračuje v štúdiu na vysokej škole, považuje sa obdobie od skončenia strednej školy po zápis na vysokú školu (najneskôr do októbra príslušného roka), za sústavnú prípravu na povolanie a za toto obdobie prislúcha rodičovi daňový bonus.

 

Príklad:

Študent ukončil stredoškolské štúdium zložením maturitnej skúšky 20.mája 2014. Bude ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Nárok na daňový bonus bude do konca augusta a potom naďalej od septembra po preukázaní zápisu na vysokú školu.

Študent ukončil stredoškolské štúdium zložením maturitnej skúšky 20.mája 2014. Od 1.júna do 31.augusta bude pracovať na dohodu, je prijatý na vysokú školu formou denného štúdia, na ktorej má zápis 15.septembra. Za aké obdobie majú rodičia nárok na daňový bonus?

Majú nárok na daňový bonus za celé uvedené obdobie, študent je považovaný za nezaopatrené dieťa aj počas obdobia jún, júl, august. Taktiež obdobie od skončenia strednej školy po zápis na vysokú školu sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, za ktoré prislúcha rodičovi daňový bonus. Po preukázaní zápisu na vysokú školu má rodič nárok na daňový bonus na ďalšie nasledujúce obdobie.

 

Sústavná príprava na povolanie štúdiom na vysokej škole okrem externého štúdia

Začína sa odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa, alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka, prvý deň akademického roka je 1. september.

Štúdium sa riadne končí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia daného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach. (zákon č. 131/2002 Z.z. O vysokých školách v znení neskorších predpisov). Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

 

Sústavnou prípravou na povolanie je aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa (pre podmienky SR je to Bc.) do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

 

Pokiaľ dieťa, študent, preruší štúdium na vysokej škole, nepovažuje sa obdobie počas prerušeného štúdia na účely daňového bonusu za sústavnú prípravu na povolanie a za toto obdobie nevzniká nárok na daňový bonus. Výnimku tvoria prípady, ak ide o prerušenie zo zdravotných dôvodov. V tomto prípade nárok na daňový bonus vzniká aj počas prerušenia štúdia.

 

Príklady:

Študentka ukončí vysokoškolské štúdium I. stupňa štátnou skúškou, ktorú absolvuje 3.6. 2014 – získa titul Bc. Rozhodne sa ďalej nepokračovať v štúdiu. Dokedy bude mať rodič nárok na daňový bonus?

Nárok na daňový bonus bude mať naposledy za jún 2014.

 

Študentka študujúca na I. stupni vysokoškolského štúdia sa rozhodne k 3.6. 2014 prerušiť štúdium. Bude mať rodič nárok na daňový bonus počas obdobia prerušenia štúdia?

Nie, obdobie prerušenia štúdia sa nepovažuje za sústavnú prípravu na povolanie a tak nemôže byť v tomto období priznaný nárok na daňový bonus. Naposledy je nárok na daňový bonus priznaný za jún 2014.

 

Pokiaľ dieťa, študent získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa prestáva byť nezaopatreným dieťaťom. V prípade ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, je dňom skončenia štúdia deň vykonania štátnej skúšky! Týmto dňom prestáva byť študent nezaopatreným dieťaťom! Samozrejme, pri posudzovaní, či ide alebo nejde o nezaopatrené dieťa, je potrebné brať do úvahy aj vek dieťaťa. Ak totiž dieťa študuje na vysokej škole a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získa až po dovŕšení 25 rokov veku, nárok na daňový bonus je najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku aj napriek tomu, že v štúdiu bude ešte pokračovať!

 

Študent ukončil vysokoškolské štúdium II. stupňa záverečnou skúškou 2.6. 2014. Dňa 20. mája 2014 dovŕšil 25 rokov. Dokedy bude mať rodič nárok na daňový bonus? Nárok na daňový bonus bude mať rodič naposledy za máj, pretože aj napriek tomu, že študent získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vykonal štátnu záverečnú skúšku a získal akademický titul) 2.6. 2014, mal už v tomto čase 25 rokov, tzn., že k 1.júnu už nespĺňal definíciu nezaopatreného dieťaťa, ktorým je dieťa najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

 

Kedy vzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu?

Nárok na uplatňovanie daňového bonusu vzniká už v tom mesiaci:

- v ktorom sa dieťa narodilo,

- v ktorom sa začala sústavná príprava na povolanie,

- v ktorom bolo dieťa osvojené,

- v ktorom bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,.....

 

Na to, aby zamestnávateľ prihliadol na daňový bonus zamestnanca, musí zamestnanec do konca mesiaca, v ktorom nastúpi do zamestnania a každoročne do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia podať zamestnávateľovi vyhlásenie o tom, že si uplatňuje daňový bonus a spĺňa všetky podmienky na jeho priznanie a že súčasne neuplatňuje nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len u jedného zamestnávateľa, od ktorého poberá príjem zo závislej činnosti.

Ak zamestnanec nepreukáže splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ prihliadne na priznanie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže splnenie podmienok najneskôr do 15.februára nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, alebo si ho zamestnanec uplatní sám pri daňovom priznaní.

Ako preukázať nárok na daňový bonus?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje podľa § 37 zákona o dani z príjmov zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane

- predložením dokladu o oprávnenosti nároku na jeho priznanie a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

- potvrdením o poberaní prídavku na dieťa

Potvrdenie o štúdiu platí vždy na ten školský rok, na ktorý bolo vydané!

 

Január 2014

 

Posledná úprava Utorok, 18 Február 2014 14:42
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

september 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere