Zákon o kolektívnom vyjednávaní a štrajk
Zákon o kolektívnom vyjednávaní a štrajk PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 04 September 2017 09:04

V zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní sú uvedené pravidlá vyjednávania kolektívnej zmluvy, ustanovenia o riešení kolektívnych sporov o jej uzavretie a plnenie, pravidlá vyhlasovania štrajku a výluky platné pri vyjednávaní všetkých typov kolektívnych zmlúv. Dôležité sú ustanovenia o platnosti kolektívnej zmluvy, nezákonnosti štrajku a výluky, nároky zamestnancov a zodpovednosť za škodu pri štrajku a výluke.

Jednotlivé okruhy zákona o kolektívnom vyjednávaní sú

-         predmet právnej úpravy,

-         kolektívne zmluvy,

-         kolektívne spory a prostriedky ich riešenia,

-         splnomocňovacie, spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cieľom je uzavretie kolektívnej zmluvy.

Rozsah prípadnej súčinnosti štátu pri kolektívnom vyjednávaní  sa týka napríklad rozširovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ukladanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov, určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu.

Ustanovenia o kolektívnych zmluvách majú rámcový charakter a určujú nevyhnutné pravidlá. Zákon predpokladá, že zmluvné strany si vytvoria aj vlastné pravidlá kolektívneho vyjednávania. Proces uzavierania kolektívnych zmlúv rešpektuje princíp zmluvnej voľnosti a neustanovuje povinnosť uzavierať kolektívne zmluvy, ale stanovuje povinnosť vyjednávať a poskytovať si súčinnosť.

Uzavretie kolektívnej zmluvy znamená dosiahnutie sociálneho mieru (počas platnosti a účinnosti kolektívnej zmluvy je zakázané štrajkovať), existenciu nástroja na spoluprácu medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ako aj prostriedku na zlepšenie pracovných, mzdových a sociálnych podmienok zamestnancov.

Ustanovenia o kolektívnych sporoch a ich riešení pred sprostredkovateľom a rozhodcom sú v zákone podrobnejšie a právna úprava štrajku a výluky je podrobná. Nasledujúci deň po ukončení platnosti kolektívnej zmluvy končí sociálny zmier, vyjednávanie by malo byť ukončené, pretože sú otvorené dvere pre štrajk.

Zákonom nie je obligatórne určený obsah kolektívnej zmluvy, zákon nerozlišuje ani čo má byť obsahom podnikovej kolektívnej zmluvy a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Štrajkovať je možné za ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré sú v súlade so zákonom.  Kolektívne zmluvy podľa zákona upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna zmluva obsahuje záväzky, z ktorých vznikajú nároky, alebo sa poskytuje plnenie bližšie neurčenému počtu jednotlivých zamestnancov a v tejto časti má povahu normatívneho aktu. Okrem normatívnych záväzkov kolektívna zmluva  obsahuje zmluvné záväzky (záväzky kolektívnej povahy), táto časť tvorí zmluvnú časť kolektívnej zmluvy. Z týchto záväzkov nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom, ani z nich nevyplývajú plnenia voči jednotlivcom.

Podniková kolektívna zmluva je uzavretá medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívna zmluva uzavretá pre väčší počet zamestnávateľov medzi príslušným vyšším odborovým orgánom a zamestnávateľom, a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov.

Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom príslušného odborového orgánu. Kolektívne zmluvy môžu uzatvárať príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie vzniknuté podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Účastníkom štrajku je po celú dobu štrajku zamestnanec, ktorý so štrajkom súhlasil, teda hlasoval za štrajk.

Rokovať a uzavierať kolektívnu zmluvu môže v mene zmluvnej strany na strane odborovej organizácie zástupca príslušného odborového orgánu, ktorého oprávnenie vyplýva zo stanov odborovej organizácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného odborového orgánu. Na strane zamestnávateľa rokovať a uzavierať kolektívnu zmluvu môže štatutárny orgán alebo iný oprávnený zástupca zamestnávateľskej organizácie, zástupca príslušnej organizácie zamestnávateľov, ktorého oprávnenie na uzavieranie kolektívnej zmluvy vyplýva z vnútorného predpisu tejto organizácie. Rokovať znamená kolektívne vyjednávať a uzavierať kolektívnu zmluvu znamená podpisovať ju.

Posledná úprava Pondelok, 04 September 2017 09:12
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

august 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere