KTO SME
KTO SME PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 19 Október 2010 18:05
Obsah článku
KTO SME
História OZCH SR
História SOZE
Celý článok

 

 

Energeticko–Chemický odborový zväz (ďalej v texte iba ECHOZ) vznikol zlúčením Odborového zväzu Chémia SR (OZCH SR) a Slovenského odborového zväzu energetikov (SOZE) na zlučovacom zjazde v dňoch 25. a 26. novembra 2009. Vo svojej činnosti vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 o slobode odborov a ochrane práva odborovo sa združovať, Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou Ústavy SR, ako aj ďalších medzinárodných dohovorov a paktov týkajúcich sa občianskych, politických a hospodárskych práv.

ECHOZ je združením občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

ECHOZ je slobodnou, samostatnou, dobrovoľnou, otvorenou a nadstraníckou organizáciou, založenou na demokratických princípoch, ktorá je organizačne a ekonomicky nezávislá – nezávislá od orgánov štátnej moci, štátnej správy a samosprávy, od politických strán a hnutí, zamestnávateľských organizácii a ďalších subjektov politického a spoločenského systému.

ECHOZ uskutočňuje nezávislú odborovú politiku, ktorej cieľom je upevňovanie sociálnych istôt, primeraných pracovných a životných podmienok a zabezpečenie primeranej odmeny za vykonanú prácu, zaručujúcej dôstojnú životnú úroveň členov OZ.

Poslaním ECHOZ je chrániť, obhajovať a presadzovať zamestnanecké práva a ďalšie záujmy svojich členov, ktoré vznikajú pri výkone ich zamestnania (povolania) alebo s ním bezprostredne súvisia, najmä ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne a kultúrne záujmy, právo na ochranu života a zdravia v každom povolaní ako aj ochranu pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch.

ECHOZ a jeho organizačné jednotky v záujme svojich členov zabezpečujú predovšetkým

· uzatváranie kolektívnych zmlúv s cieľom dosiahnutia zlepšenia pracovnoprávnych, sociálnych a mzdových podmienok zamestnania a zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj kontrolu plnenia záväzkov v týchto zmluvách obsiahnutých,

· presadzovanie zlepšovania pracovného prostredia, sociálnych a hygienických podmienok výkonu práce, zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia,

· podieľanie sa na riešení otázok zamestnanosti a spoluprácu pri rekvalifikačných programoch,

· poskytovanie sociálnej pomoci podľa Zásad pre poskytovanie sociálnej pomoci členom ECHOZ,

· obhajobu v pracovnoprávnych, mzdových, prípadne ďalších sporoch, ktoré vznikli neplnením záväzkov z kolektívnych zmlúv, prípadne individuálnych pracovných zmlúv,

· poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v súlade s Poriadkom právnej pomoci ECHOZ,

· organizovanie a realizáciu vzdelávania členov a funkcionárov,

· poskytovanie výhod plynúcich z členstva v ECHOZ.

Členstvo v ECHOZ je dobrovoľné, všetci členovia sú si rovní a majú rovnaké práva a povinnosti. Členom OZ sa môže stať každý, kto je na území Slovenskej republiky v pracovnom, učebnom alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľskej organizácii s pôsobnosťou predovšetkým v priemysle energetiky, chémie a farmácie, prípadne príbuzných činností; je nezamestnaný, študuje alebo je dôchodcom – bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, sociálneho pôvodu, svetového názoru, náboženského vyznania, politickej príslušnosti a príslušnosti k národnosti.

 

adresa: ECHOZ, Osadná 6, 83103 Bratislava 3

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

http://www.echoz.sk

tel. : 02/4930 9912 02/4437 1434

fax: 02/4437 3538

 

Všetky kontakty TU.

 


 

26. novembra 1992 bol na I. riadnom zjazde v Bratislave založený Odborový zväz Chémia SR.

Odborový zväz Chémia SR vznikol ako nástupnícka organizácia Federálneho odborového zväzu chémie a príbuzných odvetví ( FOZ CHPO ) na základe uznesenia o rozdelení FOZ CHPO a o právnom nástupníctve odborových zväzov SR a ČR, schválených mimoriadnym zjazdom

FOZ CHPO dňa 26. 11. 1992 v Brne a na základe uznesenia I. riadneho zjazdu, konaného

26. - 27. novembra 1992 v Bratislave.

Rozdeleniu Federálneho odborového zväzu chémie a príbuzných odvetví nepredchádzali, napríklad, nezhody v rámci zväzu, ale odborári – chemici ako jedni z prvých pochopili, že už nie sú vhodné podmienky na udržanie, resp. vytváranie medzinárodných subjektov na pôde odborov, že by to nebolo diplomatické a mohlo by to vyvolávať príliš veľa negatívnych postojov v dobe, kedy boli občania vynechaní z rozhodovania o rozdelení republiky – a tak zvolili jediné, pre danú chvíľu najvhodnejšie možné riešenie ďalšej existencie : rozchod a rozdelenie federálneho zväzu.

Na základe uznesenia Konferencie predsedov základných organizácií FOZ CHPO

v Pardubiciach, bolo rozhodnuté zvolať Mimoriadny zjazd FOZ CHPO na 26. novembra 1992. Zjazd sa uskutočnil v Hoteli Voronež v Brne. Základnou úlohou zjazdu bolo ukončenie bezmála trojročnej spoločnej práce na báze federálneho zväzu a vytvoriť základ pre vznik nových, republikových odborových zväzov. Delegáti zhodnotili činnosť FOZ CHPO od ostatného zjazdu a schválili posledné zmeny v spoločných základných dokumentoch, nutných pre korektné a priateľské rozdelenie zväzu. Jedným z najzávažnejších dokumentov, ktorých zmena bola nevyhnutná, boli stanovy federálneho odborového zväzu a to ich článok VI., ktorý bol doplnený nasledovne :

„Zjazd schvaľuje rozdelenie odborového zväzu na viac samostatných zväzov, jeho zlúčenie s iným združením alebo rozpustenie“, „pri rozhodnutí o rozdelení odborového zväzu na viac samostatných zväzov určí zásady pre vysporiadanie vzájomných majetkových práv a záväzkov, rozhodne o rozdelení hmotného a nehmotného majetku a stanoví právneho nástupcu“.

Delegáti zjazdu tento doplnok schválili a tak dali základ k možnosti rozdelenia federálneho zväzu na dva republikové, ktoré budú združovať odborárov podľa budúceho štátoprávneho usporiadania.

Ďalej bol schválený návrh na delenie majetku a bola prijatá Zmluva o rozdelení majetku FOZ CHPO medzi Odborový svaz chemie ČR a odborový zväz Chémia SR.

Zjazd poveril pracovné predsedníctva pre prípravu republikových zjazdov zvolaním

I. RIADNYCH ZJAZDOV OS CHEMIE ČR A OZ CHÉMIA SR na dni 26. a 27. novembra 1992.

Delegáti zjazdu na záver hlasovali o rozdelení FOZ CHPO na dva samostatné republikové zväzy. S veľkou dávkou nostalgie, ale s vedomím nevyhnutnosti tohto kroku, bolo rozdelenie schválené. Uznesenie mimoriadneho zjazdu FOZ CHPO v Brne dalo definitívnu bodku za činnosťou federálneho zväzu.

Slovenskí delegáti sa presunuli do Bratislavy, kde v priestoroch Istropolisu začal 26. novembra 1992 rokovať I. riadny zjazd odborového zväzu Chémia SR. Na programe bolo prerokovanie a prijatie Základných dokumentov OZ Chémia SR a voľby delegátov do jednotlivých orgánov zväzu. Voľby, hlavne do predsedníctva zväzu, sa podarilo ukončiť delegátom a volebnej komisii po piatich kolách volieb.

Do prvého slovenského predsedníctva boli zvolení : Juraj Blahák – predseda, Ivan Vlachynský – I. podpredseda, JUDr. Pavol Tancík – II. podpredseda, Jaroslav Barcúch – člen, Marián Tomahogh – člen, Igor Andel – člen, Peter Reich – člen, Ondrej Zoričák – člen, Ľudovít Šrenkel – člen, Miroslav Mišík – člen, Mária Kostúrová – člen.

Do revíznej komisie boli zvolení : Ing. Karol Prochácka – predseda a členovia : Eva Kočalková, Ing. Lýdia Masláková, Ing. Zuzana Šivarová, Ing. Michal Otčenáš.

Členmi rady štrajkového fondu sa stali : Ing. Katarína Gábliková, Ľubica Géczyová, Miroslav Koyš, Jozef Poliak, Ing. Dušan Linkeš.

Rokovanie ukončil novozvolený predseda OZ Chémia SR, Juraj Blahák príhovorom. Okrem iného vyslovil presvedčenie, že v mimoriadne ťažkom čase, keď sme na prahu zmien štátoprávneho usporiadania a nebude ľahké bojovať o to, čo si naši členovia želajú, všetci zvolení funkcionári presvedčia svojou prácou tých, ktorí ich nevolili a nesklamú tých, ktorí im dali svoj hlas.

Ďalšia spolupráca medzi odborovými zväzmi chemikov bola potvrdená dohodou.

Vznik dvoch nových republík, Česka a Slovenska na prahu roku 1993 a nedávno predtým rozdelenie Federálneho odborového zväzu chémie a príbuzných odvetví na republikové zväzy : Odborový svaz chemie ČR a Odborový zväz Chémia SR, neznamenal ukončenie priateľstiev, ani skončenie spolupráce, ale podnietil hľadanie nových ciest na budovanie toho možného, čo v daných podmienkach sme a budeme pre našich členov schopní urobiť.

Vôľu takto konať potvrdili predsedovia oboch odborových zväzov, Jan Červený a Juraj Blahák, podpisom dohody o spolupráci dňa 19. februára 1993 vo Svite.

V dohode je položený dôraz predovšetkým na spoluprácu v oblasti kolektívneho vyjednávania, medzinárodnej činnosti, výchovno - vzdelávacej činnosti, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a v spoločenskej činnosti. Vo všetkých týchto oblastiach sú a budú zachované obojstranné informačné toky o činnosti oboch zväzov. Jednotlivé body sa nám darí úspešne realizovať v mnohých konkrétnych akciách nielen na úrovni centrál, ale aj na jednotlivých základných organizáciach.

Sme presvedčení, že ideme správnou cestou, pretože súčasný vývoj v ekonomike a všetkých oblastiach života občanov, zamestnancov a odborárov našich štátov, v Európe a v celom svete dokazuje, že spájanie sa do silnejších celkov, spolupráca na všetkých úrovniach partnerstva a solidarita, pre odbory nevyhnutné.

 


 

Posledná úprava Streda, 17 August 2011 11:52
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

august 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere